Zmluvy

Zmluvy obce do 31.7.2011 od 1 - 28 nájdete tu

P.č

Ev. č.

Predmet zmluvy

Partner

Zver. na intern.

Účin

nosť

1.A

235/2011

Zmluva o revolvingovom úvere č.56/2011/UZ

VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO 31320155, Poprad

25.01.2011

26.01.2011

1.B

235/2011

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.94/2011/UZ

VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO 31320155, Poprad

26.01.2011

26.01.2011

2.

243/2011

Zmluva č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby

Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Sp. N.Ves, IČO: 35514221

01.02.2011

02.02.2011

3.

319/2011

Mandátna zmluva (právne služby)

.

JUDr. Pataky, Baštova 6, Kežmarok, IČO: 42039738

10.02.2011

11.02.2011

4.

306/2011

Dodatok  k mandátnej zmluve z 5.10.2010 (čistiaca technika)(dňom spln.záväzku)

BSK EUROPE s.r.o. L.Svobodu 79/3783, Poprad, IČO:36513369

10.02.2011

11.02.2011

5.

-

 

 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo (Rekonštrukcia zdrav.strediska)

SEEP s.r.o. Irkutska 15, Košice,kon. Ing. Milan Zvara

10.03.2011

11.03.2011

6.

-

 

Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o dielo

GRIFF-Ing. Milan Zvara, Irkutska 14, Košice, IČO:10687092

16.03.2011

17.03.2011

7.

631/2011

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Tatranská mliekareň, Nad traťou 26, Kežmarok, IČO:31654363

28.03.2011

29.03.2011

8.

648/2011

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR

Krajský úrad ŽP  Mieru 2, Prešov, IČO: 37937944

29.03.2011

30.03.2011

9.

667/2011

Dohoda o ukončení zml. o odvoze tuhého komun. odpadu zo smetných nádob

Technické služby s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, IČO:31718329

31.03.2011

01.04.2011

10.

666/2011

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

(neurčitú)

Technické služby s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, IČO:31718329

31.03.2011

01.04.2011

11.

 

654/2011

Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácií programov č.2550/08/2010 (neurčitú)

Ing. Ján Vlček, Hollého 2366/25B, Stupava, IČO:32643748

01.04.2011

02.04.2011

 

12

-

Zmluva č.1/11012011 o vykonaní prác zimnej údržby miestnych komunikácií (31.3.2011)

Dušan Pitka, Školská 272/7, Veľká Lomnica, IČO: 41348818

06.04.2011

07.04.2011

13.

769/2011

Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva SR - programu Kultúrne poukazy 2011

(2011)

Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava, IČO: 00165182

15.04.2011

16.04.2011

14.

698/2011

Zmluva o poskytnutí NFP

„Regenerácia verejných plôch obce V. Lomnica“

(2011)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 00156621

/Centrálny register zmlúv-zverejnené 20.4./

20.04.2011

21.04.2011

15.

820/2011

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy „Absolventská prax“

(určitú – 31.10.2011)

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok, IČO: 37938606

/1. zverejnenie dohody ÚPSV a R Kežmarok/

 

 

 

16.

590/2011

Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží (neurčitú)

Lindstrom s.r.o., Orešianska 3,    917 01 Trnava

16.05.2011

17.05.2011

17.

 

Kúpna zmluva

č. 01/01/2011

(2011)

AGRO-AUTO, Štefan Jendrušák, Tatranská 517/128, Veľká Lomnica

IČO: 43321682

10.01.2011

11.01.2011

18.

994/2011

Dodatok ku zmluve o poskytnutí audítorských služieb

(2010)

Ing. Mária Pašková, audítorka, Rázusova 2, Kežmarok

IČO: 31976701

30.05.2011

31.05.2011

19.

 

1088/2011

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

13.06.2011

14.06.2011

20.

 

 

1219/2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

(neurčitú)

Centrum voľného času Veľká Lomnica, IČO:42227810

30.06.2011

01.07.2011

21.

 

 

1255/2011

Zmluva č. O/05/2011 o nakladaní s odpadmi

(neurčitú)

Finekol, s.r.o., Mlynčeky 146 IČO: 36508144

04.07.2011

05.07.2011

22.

 

3.

1259/2011

319/ 2011

Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 03.02.2011

(04.02.2012)

JUDr. Pataky, Baštova 6, Kežmarok, IČO: 42039738

06.07.2011

07.07.2011

23.

1198/2011

Zmluva o dielo č. R_160/2011

(neurčitú)

IVeS, organizácia pre informatiku ver.správy Čs.armády 20,Košice IČO: 00162957

11.07.2011

01.08.2011

24.

1332/2011

Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom (18 mes.)

Slovak Telecom a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO: 35763469

15.07.2011

16.07.2011

25.

1348/2011

Kúpna zmluva

Anna Maťašová, Železničná 120/37, Veľká Lomnica

19.07.2011

20.07.2011

26.

1368/2011

Nájomná zmluva

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica IČO: 36022047

21.07.2011

22.07.2011

27.

1242/2011

Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru (30.6.2011)

SC ŠPP Veľká Lomnica, IČO:42038863

25.07.2011

26.07.2011

28.

1416/2011

Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka (neurčitá)

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina IČO: 31575951

25.07.2011

26.07.2011

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína