Dane a poplatky

 

Obecný úrad Veľká Lomnica

OcÚ

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 00326666
DIČ: 2020697338

 

posledná aktualizácia: 24.9.2018

 

Dane a poplatky

 

roman.budzak@velkalomnica.sk - Ing. Roman Budzák

  • samostatný referent /dane, poplatky, podnikateľské subjekty/

viera.lizonova@velkalomnica.sk-  Mgr. Viera Lizoňová

  • samostatný referent /dane, poplatky, pokladňa/

 

Úradné hodiny

Pondelok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Utorok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Streda:

7.30 – 12.00

13.00 - 16.30 hod.

Štvrtok:

nestránkový

deň

Piatok:

7.30 – 12.00

13.00 - 14.30 hod.

Úrad zatvorený každý deň od 12.00 do 13.00

Číslo účtu pre platenie miestnych daní z nehnuteľností, dane za psa, dane z ubytovania a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

VÚB Poprad, č. ú.: SK51 0200 0000 0025 4109 1151 (zmenu účtu budete mať vyznačenú aj na rozhodnutiach, ktoré Vám budu doručované priebežne počas roka).

V zdaňovacom období roku 2017 a nasledujúce v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) bod. 1. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) daňovníkom dane z pozemkov je nájomca pozemku len v tom prípade, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Ak vlastník prenajme pozemky nájomcovi, ale tento nájomca nie je zapísaný v katastri, nájomca nie je daňovníkom, pretože nie je splnená podmienka zápisu nájomcu do katastra. Daňovníkom, ktorému v tomto prípade správca dane Obec Veľká Lomnica vyrubí daň z pozemkov za zdaňovacie obdobie roku 2017 a nasledujúce, je vlastník pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

Upozorňujeme preto všetkých vlastníkov pozemkov a nájomcov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov, aby pre vyrubenie dane z pozemkov nájomcovi podľa zákona, uskutočnili zápis nájomného vzťahu k pozemkom do katastra nehnuteľností do začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2017 a formou priznania alebo čiastkového priznania oznámili túto skutočnosť správcovi dane v lehote na podávanie daňových priznaní, t. j. najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru tohto zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne sa pri vyrubovaní dane z nehnuteľností za pozemky nájomcovi nebude na tieto skutočnosti prihliadať.

 

Dokumenty na stiahnutie v súboroch pdf.:

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína