VZN 2013

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2013

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

Uznesenie

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN

uznes.

účinné

od

1.

1/2013

 

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení,ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica

zrušené 7.OZ/2013 16.12.2013

VZN 8/2013

1.1.2014

2.

2/2013

 

VZN o podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 o podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica

zrušené 3.OZ 24.3.2015

VZN 2/2015

3.

3/2013

29.1.2013

VZN o určení názvu ulíc v lokalite IBV Veľká Lomnica

„Čierny Bocian“, IBV „Pod Eurocampom“,

IBV „Za kamenným potokom Veľká Lomnica“

14.2.

15.2.

3.3.

4.

10/2013

Organizačný poriadok ObP

14.2.

-

-

5.

4/2013

12.2.2013

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného

plánu zóny Veľká Lomnica

– VL Inžiniering (zástavba IBV a cestovný ruch).

15.3.

18.3.

3.4.

 

 

6.

5/2013

4.10.2013

Doplnok k VZN č. 19/1991 z 26.6.1991

16.12.

17.12.

1.1.

2014

 

 

7.

6/2013

 

VZN o miestnych daniach.

zrušené 2.OZ 16.12.2014

 

 

VZN 8/2014

 

8.

 

 

 

7/2013

 

 

 

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 

zrušené 2.OZ 16.12.2014

 

 

 

VZN 9/2014

 

 

 

 

9.

8/2013

29.11.2013

O financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica

zrušené 2.OZ 11.12.2018

VZN 11/2018 1.1.2019

 

10.

 

9/2013

 

Stratégia rozvoja obce-PHSR Obce Veľká Lomnica na roky 2014-2020

zrušené 10.OZ 12.5.2016

 

VZN 2/2016 1.6.2016

 

Poznánka:

  • červený text - zrušené VZN,
  • zvýraznený text - novelizované VZN

VZN, nariadenia obce na stiahnutie:

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína