Oznam - Povinná registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, so sídlom: Partizánska 83, 058 01 Poprad (tel.: 052/77 230 85, fax: 052/77 650 95, mail: ZdravieZvierat.PP@svps.sk), príslušná podľa § 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

Vám v súvislosti s výskytom vysoko kontaginózneho vírusového ochorenia Afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých štátoch a na základe prípisu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 03675/2018-222 zo dňa 13.11.2018

postupuje informáciu, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia vykonávacie rozhodnutie č. 2018/1669, ktorým sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu a nahrádza sa novou právnou úpravou legislatívy Európskej únie, podľa ktorej

je povinná registrácia chovu aj v prípade chovu jedného kusa ošípanej.

Bližšie informácie je možné získať prostredníctvom hore uvedených kontaktov.

 

Africký mor ošípaných(AMO)u domácich ošípaných a diviakov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
 • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
 • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
 • Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných – prevencia

 • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
 • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
 • rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove
   

Užívatelia poľovných revírov ( diviaky) – prevencia

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním(2m)resp. spálením na mieste úhynu
 • intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
 • zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia)
 • dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny !

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytujevo viacerých krajinách –na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku,  v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom .
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Zverejnené 29.11.2018

Aktualizované 05.12.2018

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína