Poskytnutie informácií

 

 

1) Právomoci a kompetencie obce

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Veľká Lomnica bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-          všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

 

2) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu viac

Orgánmi Obce Veľká Lomnica sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lomnica je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta Obce Veľká Lomnica je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

 

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácíí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môžete zasielať na:

Obecný úrad Veľká Lomnica
Tatranská 175/33
059 52 Veľká Lomnica
052/45 611 027;45 611 02, 0902 918 501

e-mail: info@velkalomnica.sk

 

Informácie v stavebnom konaní adresujte:

Stavebný úrad pre Obec Veľká Lomnica

Baštova 16
060 01 Kežmarok
tel./fax.: 052/45 241 83
mobil: 0902 918 502

 

Informácie o verejnom obstarávaní: viac

 

Doležité emailové kontakty:

Kontakty OcÚ

OBEC VEĽKÁ LOMNICA, e-mail: starosta@velkalomnica.sk

obec@velkalomnica.sk

staznost@velkalomnica.sk

info@velkalomnica.sk

webmaster@velkalomnica.sk

P r e h ľ a d

 

predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk (§ 5 ods. 1 písm. e) zák. č. 211/2000 Z. z.

Obec Veľká Lomnica v súlade s ust. § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k Obci Veľká Lomnica.

Aktuálne znenia zákonov nájdete na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: SLOV - LEX : tu

§

P R E D P I S Y v znení neskorších úprav - zákony SR najmä:

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , 138/1991 Zb. o majetku obcí, 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 311/2011 Z. z. zákonník práce, 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 564/1991 Zb. o obecnej polícií, 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 563/2009 o správe daní (daňový poriadok), 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 372/1992 Z. z . o priestupkoch

§

N A R I A D E N I A   Obce Veľká Lomnica

Všeobecné záväzné nariadenia

 

§

STRATEGICKÉ DOKUMENTY OBCE

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lomnica na roky 2016 -2023   tu
  • KOMUNITNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ LOMNICA 2017 - 2021   tu
  • ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ LOMNICA  viac

Fotogaléria

3zemn pln obce

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína