Regenerácia plôch Obce Veľká Lomnica

 

 

Obec Veľká Lomnica sa uchádzala o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 4 – Regenerácia sídel, Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty a má schválený projekt „Regenerácia verejných plôch Obce Veľká Lomnica“ vo výške 931 824,03 €. Projekt schválilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre ROP. Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5 %.

Projekt rieši centrálnu zónu obce v ktorej vytvára podmienky pre zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej premávky, pohybu cyklistov a chodcov v uvedenej zóne predovšetkým vytvorením cyklotrás, rekonštrukciou chodníkov a miestnych komunikácií vrátane dopravného subsystému.

Cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centre obce. Tento cieľ sa dosiahne 8 špecifickými cieľmi, čím sa zabezpečí zníženie regionálnych disparít, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky, zatraktívni sa centrum obce, vytvoria sa podmienky pre nové aktivity a udržateľný rozvoj. Rast vybavenosti územia umožní obci ako kohéznemu pólu rastu s veľkým potenciálom rastu, zabezpečovať funkcie spádovej obce a centra turizmu.

Hlavný cieľ sa dosiahne prostredníctvom špecifických cieľov v rámci hlavnej aktivity: zrekonštruovať autobusové zastávky (3 ks), zrekonštruovať miestne komunikácie vrátane doprav. subsystémov (1080m), zrekonštruovať most, upraviť verejné priestranstvá a prvky verejnej zelene, zrekonštruovať chodníky (1130 m) a vytvoriť cyklistickú trasu (319 m). Ich súčasťou je aj realizácia osadenia drobnej architektúry, zvýšenie počtu parkovacích miest, osadenie ďalších doprav. značiek a odstránenie bariér pre telesne postihnutých. Tým budú vytvorené podmienky pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, pohybu cyklistov a chodcov, vrátane imobilných občanov, domácich a zahraničných turistov.

Fotogaléria

IMG0511
IMG0517
IMG0560
IMG0562
Jilemnickho most 1
Jilemnickho most 2
Kamenn potok 4
Kamenn potok most 3
Kamenn potok most 5
Kamenn potok lvka 2
Kamenn potok lvka 3
Kamenn potok lvka 3 2
Kamenn potok lvka 4
Kamenn potok lvka 5
IMG0495
IMG0496
IMG0498
IMG0501
IMG0536
IMG0544
IMG0545
IMG0554
IMG0556

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína