VZN 2014

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2014

 

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

 

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN

účinné

od

2014

1.

1/2014

 

Dodatok č.1 k VZN 8/2013 o financovaní materskej školy a šk. zariadení,


zrušené 3.OZ/2013 24.3.2015

VZN 1/2015

2.

2/2014

17.12.2013

Koncepcia rozvoja Obce Veľká Lomnica v oblasti tepelnej energetiky

20.2.

21.2.

23.3.

3.

3/2014

 

o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Veľká Lomnica,

zrušené 6.OZ

15.10.2015

VZN 5/2015

2.11.2015

4.

4/2014

 

VZN, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou vo Veľkej Lomnici

zrušené 8.OZ 10.12.2015

VZN 7/2015 1.1.2016

5.

5/2014

4.6.2014

VZN o zrušení  Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica k 31. augustu 2014 a zriadenie Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica

19.6.

20.6.

5.7

6.

6/2014

 

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

zrušené 22.OZ 14.12.2017

 

VZN 5/2017

7.

7/2014

10.9.2014

VZN Štatút obecnej knižnice vo Veľkej Lomnici

zrušené   23.OZ 14.3.2018

 

uzn. 286/2018

8.

8/2014

1.12.2014

VZN  o miestnych daniach

16.12.

17.12.

1.1.

2015

9.

9/2014

1.12.2014

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

zrušené 2.OZ 11.12.2018

VZN 10/2018 1.1.2019

10

10/2014

 

VZN o nakladaní s KO a s drobn. stav. odpadmi

zrušené 12.OZ 30.6.2016

VZN 3/2016 18.7.2016

11

11/2014

21.10.2014

VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.19/1991

16.12.

17.12.

16.1.

2015

Poznánka:

  • červený text - zrušené VZN,
  • zvýraznený text - novelizované VZN

 

Vnútorné predpisy schválené uznesením


P. č.

Uznesenie

 

 

Názov

Schválené

uznesenie

na OZ

1.


15/2014

 

Rokovací poriadok

 

16.12.2014

2. OZ

2.

 

 


16/2014

 

 


 

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov v Obci Veľká Lomnica

 

 

 

16.12.2014, 2. OZ

Novela

12.OZ,30.6.2016

uzn. 135/2016


    • VZN, nariadenia obce na stiahnutie:

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína