VZN 2015

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2015

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN,

predpis

účinnosť

od

2015

1.

1/2015

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení pre rok 2015,

zrušené 9.OZ 25.2.2016

VZN 1/2016

2.

2/2015

9.3.2015

VZN o podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica

zrušené 24.OZ 14.6.2018

 

uzn. 308/2018

3.

3/2015

10.6.2015

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

zrušené 23.OZ 14.3.2018

 

uzn. 288/2018

4.

4/2015

10.6.2015

Trhový poriadok

25.6.

26.6.

13.7.

5.

5/2015

30.9.2015

VZN o vylepovaní plagátov

zrušené   23.OZ 14.3.2018

 

uzn. 290/2018

6.

6/2015

11.9.2015

Záväzna časť ÚP zóny V.Lomnica-Východ

15.10.

16.10

31.10.

7.

7/2015

25.11.2015

VZN,ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie PŠD

zrušené 22.OZ 14.12.2017

 

VZN 6/2017

 

 

 

Poznánka:

 • červený text - zrušené VZN,
 • zvýraznený text - novelizované VZN

 

Vnútorné predpisy schválené uznesením

  P. č.

  Uznesenie

  číslo

  Názov

  Schválené

  uznesenie

  na OZ

  1.


  38/2015

   

  Štatút obce

   

  24.3.2015, 3. OZ

  Novela

  12.OZ,30.6.2016

  uzn. 136/2016

  2.

  65/2015

  Dodatok č.1 k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností

  v podmienkach Obce Veľká Lomnica z 28.6.2011 (uzn.79/2011)

  18.8.2015

  5. OZ

  Súbory na stiahnutie :

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína