VZN 2016

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2016

 

 

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN,

predpis

účinnosť

od

2016

1.

1/2016

 

Dodatok č. 3 k VZN č.8/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení pre rok 2016,

zrušené

16.OZ 23.2.2017

VZN 1/2017

2.

2/2016

4.1.2016

VZN č. 2/2016 PRO Veľká Lomnica 1.6.2016 - 31.12.2023

12.5.

16.5.

1.6.

3.

3/2016

15.6.2016

VZN č.3/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľká Lomnica,

30.6.

1.7.

18.7.

4.

4/2016

15.6.2016

VZN č.4/2016  o poskytovaní sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby

30.6.

1.7.

18.7.

5.

5/2016

9.9.2016

VZN č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľká Lomnica.

29.9.

30.9.

17.10.

6.

6/2016

30.11.2016

VZN č. 6/2016 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľká Lomnica.

 

zrušené

17. OZ 16.5.2016

 

 

uzn.

208/2017

7.

7/2016

30.11.2016

VZN č.7/2016 Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľká Lomnica na roky 2017 – 2021.

zrušené

24. OZ 14.6.2018

 

VZN 6/2018

8.

8/2016

30.11.2016

VZN č. 8/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny lokalita VL Projekt Veľká Lomnica

15.12.

16.12.

16.1.

2017

Poznánka:

 • červený text - zrušené VZN,
 • zvýraznený text - novelizované VZN

 

Vnútorné predpisy schválené uznesením


  P. č.

  Uznesenie

  číslo

   

  Názov

  Schválené

  uznesenie

  na OZ

  1.

  135/2016

   

  Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených orgánov  v  Obci Veľká Lomnica

  v súlade s § 8 ods.1 Zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov

  v  Obci Veľká Lomnica, ktoré boli prijaté uznesením č.16/2014 zo dňa 16.12.2014

  30.6.2016

  12. OZ

  2.

  136/2016

  Štatút obce  (novelizácia Štatútu obce prijatého uzn. 38/2015 z 24.3.2015)

  30.6.2016

  12. OZ

   

   

  VZN, nariadenia obce na stiahnutie:

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína