Oznam o vyhlásení výberového konania

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. 01. 2019 o 09:00 hod. v priestoroch zasadačky na II. poschodí Obecného úradu Veľká Lomnica. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Veľká Lomnica Tatranská 175/23 059 52 Veľká Lomnica Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK. Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP - NEOTVÁRAŤ“. Uzávierka na predkladaniobálke).

Obecný úrad Veľká Lomnica, Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnnica vyhlasuje výberové konanie na

2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. 01. 2019 o 09:00 hod. v priestoroch zasadačky na II. poschodí Obecného úradu Veľká Lomnica. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Veľká Lomnica Tatranská 175/23 059 52 Veľká Lomnica.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP - NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. 01. 2019 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača (formát Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Suma základnej zložky mzdy: 855,70 € / mesiac
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 03. 2019
Zverejnené 09.01.2019
Aktualizované 09.01.2019

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína