VZN 2011

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2011

P. č.

VZN

Návrh

/zverej-nený/

uznesenie

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

VZN

vyves.

na

úradnej tabuli/

intern.

VZN

uznesenie

účinné od

1.

 

 

24/2011

 

 

Rokovací poriadok

 

 

zrušené   2.OZ 16.12.2014

 

 

uzn. 15/2014

 

2.
 

 

 


1/2011

 

 

 

 

 

 


O určení, výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

 

 

 

 

 

 

zrušené 10.OZ/2011 15.12.2011

 

 

 

 

 

 

 


VZN 8/2011

 

 

 

 

 

 

 

3.

77/2011

 

 

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov v Obci Veľká Lomnica

 

zrušené   2.OZ 16.12.2014

 

 

uzn. 16/2014


4.

 

 

 

79/2011


 

 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností vpodmienkach Obce Veľká Lomnica.

 

 

 

Novela   5.OZ 18.8.2015

 
uzn. 65/2015

 

 

 

5.

2/2011

Štatút obce.

zrušené   3.OZ 24.3.2015

uzn. 38/2015

6.

 

 

 

 

 

 

3/2011

 

 

 

 

 

 

O podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica.

 

 

 

 

 

 

Novela 14.2.2013

 

 

zrušené   3.OZ 24.3.2015

 

 

 

 

 

VZN 2/2013

 

 

VZN 2/2015

 

 

 

 

 

7.

4/2011

O zákaze užívania alkoholických nápojov na verejnosti.

zrušené   23.OZ 14.3.2018

 

uzn. 292/2018

8.

5/2011

O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

zrušené   4.OZ/2014 25.9.2014

VZN 6/2014

11.10.2014

9.

6/2011

VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Veľká Lomnica - Východ.

08.09.

09.09.

09.10.

10

94/2011

Výročná správa Obce Veľká Lomnica za rok 2010

 

rok 2010

11

7/2011

VZN o obmedzení hazardných hier na území Obce Veľká Lomnica.

zrušené   3.OZ 24.3.2015

uzn. 42/2015

12

 

 

 

8/2011

 

 

 

VZN o určení, výške dotácie na prevádzku a mzdy a dieťa školskéhozariadenia v zriaďovateľskej pôsobnostiiObce Veľká Lomnica

 

 

Novela 29.3.2012

 

zrušené 1.OZ/2013 14.2.2013


VZN 2/2012

 

VZN 1/2013

 

13

9/2011

VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác.

15.12.

16.12.

31.12.

14

 

 

10/2011

 


VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľká Lomnica.


zrušené 10.OZ/2012 13.12.2012

 

 

VZN 7/2012

 

Poznánka:

  • červený text - zrušené VZN,
  • zvýraznený text - novelizované VZN

VZN na stiahnutie:

 

Uzn. 15/2014

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína