VZN 2012

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2012

.

P. č.

VZN

Návrh

/zverej-nený/

uznesenie

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

VZN vyves.

na

úradnej tabuli/

intern.

VZN

uznes.

účinné    od

1.

 

1/2012

14.3.2012

O dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Veľká Lomnica

zrušené 24.OZ 14.6.2018

 

Uzn

307/2018

2.


2/2012

 

O určení, výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č.8/2011

zrušené 1.OZ/2013 14.2.2013

VZN 1/2013

3.

 


 

3/2012

20.9.2012

Všeobecne záväzné nariadenie,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 19/1991, ktorým  bola vyhlásená záväzná časť územného plánu Obce Veľká Lomnica

29.10.

 

 

30.10.

 

 

1.12.

2013


4.

4/2012

1.10.2012

Všeobecne záväzné nariadenie o zabezpečení stravovania dôchodcov

29.10.

30.10.

14.11.

5.

5/2012

 

Komunitný plán Obce Veľká Lomnica.

zrušené 15.OZ 15.12.2016

VZN 7/2016

1.1.2017

6.

6/2012

 

Dodatok č.1/2012 k  VZN č.10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady na území Obce Veľká Lomnica.

zrušené 10.OZ/2012 13.12.2012

VZN 7/2012

7.

7/2012

 

VZN č.7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľká Lomnica.

zrušené 7.OZ/2013 16.12.2013

VZN 6/2013

8.

120/2012

28.11.2012

Výročná správa Obce Veľká Lomnica za rok 2011

 

 

rok 2011

Poznánka:

  • červený text - zrušené VZN,
  • zvýraznený text - novelizované VZN

VZN na stiahnutie:

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína