VZN 2018

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2018

 

 

 

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

 

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

 

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN,

predpis

účinnosť

od

2018

1.

1/2018

9.2.2018

VZN č.1/2018 ktorým sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území Obce Veľká Lomnica“

14.3.

15.3.

30.3.

2.

2/2018

9.2.2018

VZN č.2/2018 O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Veľká Lomnica

 

14.3.

15.3.

30.3.

3.

3/2018

26.2.2018

VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 45/2008 o zriadení obecnej polície

14.3.

15.3.

30.3.

4.

4/2018

9.2.2018

 

VZN č. 4/2018, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území Obce Veľká Lomnica

14.3.

15.3.

30.3.

5.

5/2018

9.2.2018

 

VZN č.5/2018  Dodatok č. 5 pre rok 2018 VZN č. 8/2013 O financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica

zrušené 2.OZ 11.12.2018

VZN 11/2018 1.1.2019

6.

6/2018

29.5.2018

VZN č. 6/2018 Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľká Lomnica na roky 2018-2022
14.6 15.6. 30.6
7.

7/2018

31.5.2018

VZN č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 19/1991 zo dňa 26.06.1991, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Veľká Lomnica 14.6 15.6. 17.7.
8.

8/2018

6.4.2018

VZN č. 8/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľká Lomnica 14.6 15.6. 30.6
9.

9/2018

12.09.2018

VZN č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Veľká Lomnica - Jurík a Huňady (zástavba IBV, rekreácie a cestovného ruchu)
07.11.
08.11.
24.11.
10.

10/2018

 22.11.2018

VZN č. 10/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11.12. 12.12. 1.1.2019
11.

11/2018

23.11.2018

VZN č. 11/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica 11.12. 12.12. 1.1.2019

Poznánka:

 • červený text - zrušené VZN,
 • zvýraznený text - novelizované VZN

 

Vnútorné predpisy schválené uznesením

  P. č.

  Uznesenie

  číslo

   

  Názov

  Schválené

  uznesenie

  na OZ

  1.


  304/2018

   

  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

   

  14.6.2018, 24. OZ

   

  2.

   

   

   

VZN, nariadenia obce na stiahnutie:

4.

3/2017

7.8.2017

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č.1/2017- Dodatok č. 4 o financovaní materskej školy a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica.

23.8.

24.8.

8.9.

5.

4/2017

7.8.2017

VZN č. o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľká Lomnica

23.8.

24.8.

8.9.

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína