XIII. Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

 

Obci Veľká Lomnica bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálne regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve .
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2016-000833 bola podpísaná dňa 03.01.2017. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 09.01.2017 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 10.01.2017. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 24 mesiac, t.j. od 01/2017-12/2018.
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu detí v predškolskom veku. Hlavná aktivita je zameraná na podporu rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl - 163 detí,
- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách - 39,850 t ekviv. CO2,
- Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 37,
- Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK - 1,
- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách – 200 303,00 kWh/rok.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu - 821 700,00 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 780 615,00 EUR.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk www.minv.sk

Obci Veľká Lomnica bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálne regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve .

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2016-000833 bola podpísaná dňa 03.01.2017. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 09.01.2017 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 10.01.2017. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 24 mesiac, t.j. od 01/2017-12/2018.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu detí v predškolskom veku. Hlavná aktivita je zameraná na podporu rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl - 163 detí,

- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách - 39,850 t ekviv. CO2,

- Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 37,

- Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK - 1,

- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách – 200 303,00 kWh/rok.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu - 821 700,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 780 615,00 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.esf.gov.sk, www.minv.sk


Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína