Združenie Euroregión Tatry

"Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

viac: Projekt-príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne

 

Ďalší krok Euroregiónu „Tatry“ pre rozvoj cykloturistiky pod Tatrami

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v júli Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít na rok 2014. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Spišská Belá a Podolínec a obcami Veľká Lomnica a Vyšné Ružbachy začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november.

Kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl, aktívny oddych a bezmotorové formy dopravy. Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; umožní vznik nových pracovných miest; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď.

V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia. Keďže medzi návštevníkmi podtatranského regiónu evidentne dochádza k vzostupu cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že v rámci podporeného projektu Združenia Euroregión Tatry pod názvom Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne budú vypracované: 1. dokumentácia pre stavebné povolenie na trase od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad, 2. dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie na úseku Strážky – Spišská Belá a 3. dokumentácia pre územné rozhodnutie na trase Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy za účelom postupného vybudovania týchto úsekov cyklochodníka. Tieto úseky by v budúcnosti mali nadväzovať na už vybudovanú časť cyklotrasy zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny s plánovaným prepojením na poľskú časť Vysokých Tatier. Ďalej je naplánované prepojenie Tatranskej Kotliny s Tatranskou Lomnicou a Huncoviec s Kežmarkom (pripravené projektové dokumentácie). Úsek od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad sa bude dokumentáciou pre stavebné povolenie riešiť v rámci tohto projektu, rovnako aj dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na trase Strážky - Spišská Belá a dokumentácia pre územné rozhodnutie na trase Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy, čím sa postupne vytvorí ďalší úsek okruhu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier a možnosť prejsť na bicykli z regionálnej cyklotrasy okolo Tatier priamo na medzinárodnú sieť cyklotrás EuroVelo 11 na území Slovenska. Realizácia projektu v budúcnosti so sebou prinesie výhody pre lokálnu spoločnosť v podobe zvýšenia turistickej návštevnosti bez dopadu na životné prostredie, vzbudenia nových podnikateľských iniciatív a vytvorenia podmienok pre aktívny odpočinok.

Celková výška rozpočtu projektu činí: 44.425,98 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 39.908,00 € a vlastné zdroje: 4.517,98 €).

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka Združenia Euroregión Tatry

 

 

 

Fotogaléria

Tatry region

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína