XIV. Zelená infraštruktúra Železničnej ulice

Hlavným cieľom projektu je  vybudovanie zelenej infraštruktúry Železničnej ulice vo Veľkej Lomnici v súlade s aktualizovanou výzvou s kódom: IROP-PO4-SC431-2017-16 a  Prioritnou osou 4 Integrovaného regionálneho operačného systému v programovom období 2014-2020. Realizácia projektu a dosiahnutie stanoveného cieľa projektu bude zabezpečená v rámci jednej hlavnej aktivity projektu Regenerácia vnútroblokov a podporných aktivít: Informovanosť a komunikácia – dočasný pútač, projektový manažment/riadenie projektu a verejné obstarávanie. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok má v súčinnosti s rozpočtom obce Veľká Lomnica v súlade s výzvou s kódom: IROP-PO4-SC431-2017-16, spolufinancovať investíciu do občianskej zelenej infraštruktúry. Investíciou bude vylepšená kvalita života občanov obce Veľká Lomnica z pohľadu komplexného návrhu stavebných úprav vnútroblokov bytových domov na ulici Železničná a okolí. Vybudovaním prvkov zelenej infraštruktúry a adaptačnými opatreniami na zmenu klímy obec zlepší environmentálne aspekty ako pre rezidentov tak aj pre turistov obce.  Všetky činnosti projektu, ako aj spôsob a postup jeho realizácie, sú reálne stanovené z vecného aj časového hľadiska, podrobne a logicky popísané. Harmonogram projektu je stanovený na 18 mesiacov. Realizácia aktivít a riadenie projektu prebehne vo vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými predstaviteľmi projektového teamu. Obec disponuje dostatočným administratívnym, organizačným a technickým zabezpečením. Miesto realizácie projektu je v katastrálnom území obce Veľká Lomnica. Celkovo na základe výsledkov projektu, merateľného ukazovateľa vznikne: Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR: 5937,9 m2. Výstupy projektu sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2023 ako aj v súlade s aktuálne platným PHSR Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020. Program rozvoja obce Veľká Lomnica vychádza zo stratégie EURÓPA 2020, v ktorej základom sú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority, z ktorých jedna z troch má priamy súvis s cieľmi projektu a to: udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.

Zverejnené 17.12.2018
Aktualizované 19.12.2018

Fotogaléria

VLprilohac3 vzorplagatua3 1 page 001

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  22.01.2019

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína